•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Vyhlásenie verejnej súťaže

 28.11.2017

Obec Krškany

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku Obce Krškany, nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľké Krškany, zapísané na LV č.1, vedeného Okresným úradom Levice, Katastrálnym odborom

·        parc. č. 66/2 – Iná budova, súp. č. 113  o výmere 405 m2

·        parc. č. 66/3 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1980 m2

Identifikačné údaje vyhlasovateľa / predávajúceho
Názov : Obec Krškany
V zastúpení : Ing. Peter Kováčik, starosta obce
Sídlo : Krškany č. 115, 934 01  Levice
IČO : 00307157
DIČ : 2021218694
Bankové spojenie :Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu : SK02 5600 0000 0071 1853 1001
(ďalej len vyhlasovateľ)

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

1.      Súťaž sa začína dňom 28.11.2017 t.j. dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli obce Krškany, na webovej stránke obce   Krškany www.krskany.sk a v regionálnej tlači.

2.      Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej, zalepenej obálke, na ktorú uvedie meno, adresu účastníka,      meno, adresu vyhlasovateľa a označenie Obchodná verejná súťaž-NEOTVÁRAŤ  v termíne do 08.01.2018 do 12:00hod.

3.      Účastník verejnej súťaže predloží:

a)    doklad preukazujúci totožnosť účastníka, fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ – predložia kópiu občianskeho preukazu a právnická osoba predloží originál, resp. overenú kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace

b)   písomný súhlas účastníka so spracovaním osobných údajov pre účely obchodnej verejnej súťaže v zmysle zákona č.428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( je k dispozícii na www.krskany.sk alebo na Obecnom úrade v Krškanoch a predkladá ho fyzická osoba a fyzická osoba podnikateľ).

c)   písomný súhlas záujemcu s podmienkami tejto súťaže (je k dispozícii na www.krskany.sk alebo na Obecnom úrade      v Krškanoch)

d)  návrh kúpnej ceny a súhlas s dodržaním stanovených podmienok:

  • záväzok kupujúceho, že kúpnu cenu za prevádzanú nehnuteľnosť zaplatí pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania oznámenia o vyhodnotení Obchodnej verejnej súťaže,
  • záväzok kupujúceho, že zaplatí správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
  • akceptácia, že pozemok je určený len na individuálnu výstavbu rodinných domov, prípadne na rekonštrukciu existujúcej nehnuteľnosti pre bývanie, prípadne pre podnikateľské účely

4.      Minimálna kúpna cena za celý objekt je 51 100,- Eur.

5.      Účastník nemôže označiť údaje svojho návrhu ako dôverné .

6.      Obálka musí byť doručená osobne alebo poštou na adresu: Obec Krškany, Krškany č. 115, 934 01 Levice, cez podateľňu tak, aby jej prijatie mohlo byť zaevidované najneskôr v posledný deň určený na predkladanie súťažných ponúk  t.j. 08.01.2018 do 12:00 hod.

7.    Do súťaže nebude zahrnutý návrh, ktorý nespĺňa obsahové alebo formálne podmienky vyhlásenej súťaže, alebo bol      predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže.

8.    Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční komisionálne na Obecnom úrade v Krškanoch do 12.01.2018.

9.    Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým uchádzačom do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.

10.  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, zrušiť celú verejnú obchodnú súťaž, predĺžiť      lehotu  na vyhlásenie výsledku súťaže.

11.   Za úspešného uchádzača bude vyhlásený ten, kto splní všetky podmienky súťaže a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

12.   Obhliadka parciel na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore so starostom obce Ing. Petrom Kováčikom  č.t. 036/63 13 191, mob. 0918 584 494.

13.   Účastníci nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v obchodnej verejnej súťaži

14.   Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej 1 súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej obchodnej súťaže.

15. Obec Krškany nie je platcom DPH.

V Krškanoch, dňa 28.11.2017

             Ing. Peter Kováčik
                 starosta obce

Dokumenty na stiahnutie tu: http://www.krskany.sk/-tlaciva-na-stiahnutie

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie