•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 15. zasadnutie OZ

 01.12.2017

STAROSTA OBCE KRŠKANY

____________________________________________________________________________

                                                                                                                      

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2017 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

1.       Otvorenie

2.       Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie návrhovej komisie

4.       Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2018

          a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

5.       Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2018

6.       Návrh VZN č. 3/2017  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

          a drobné stavebné odpady na území obce Krškany

7.       Návrh VZN  č. 4/2017 o určení výšky dotácie na mzdy  a prevádzku materskej školy

          a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany   na rok 2018

8.       Návrh VZN č. 5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

9.       Rôzne

10.     Diskusia

11.     Záver                    

                                                                        Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                             

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie