•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Oznámenie o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže

 19.01.2018

Oznámenie

o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže

     Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže Obec Krškany oznamuje výsledok verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce Krškany – nehnuteľnosti v kat. úz. Veľké Krškany, zapísané na LV č. 1, vedeného Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom

  • parc. č. 66/2 – Iná budova, súp. č. 113 o výmere 405 m2
  • parc. č. 66/3 – Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1980 m2

vyhlásenej 28.11.2017 a ukončenej 08.01.2018 o 1200 hod.

Na vyhodnotenie súťaže bola ustanovená trojčlenná komisia v zložení:

  • Ján Agárdy
  • Ing. Ján Pastier
  • Ing. Miroslav Plecho,

ktorá na svojom zasadnutí dňa 12.01.2018 o 1600 hod. vyhodnotila jedinú ponuku, ktorú do súťaže podala firma

LISEN, s.r.o., IČO: 45 275 785, Horša 2, 934 01 Levice

a konštatovala, že uvedená spoločnosť splnila všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže určené vyhlasovateľom a bola v súťaži úspešná.

    

                                                                                               Ing. Peter Kováčik

                                                                                                    starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie