•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 16. zasadnutie OZ

 06.03.2018

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                                                                                                     

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 09.03.2018 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

1.         Otvorenie

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie návrhovej komisie

4.         Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany

                      za rok 2017 a záznam o výsledkoch kontrol

5.         Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2017

6.         Prerokovanie kúpno-predajnej zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce 

             (kat. úz. Veľké Krškany, parc. č. 66/2- Iná budova a parc. č.66/3-Zastavané plochy

              a nádvoria)

7.         Rôzne

8.         Diskusia

9.         Záver rokovania

                                                                        Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                             

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie