•  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky - A. Virág

 22.03.2018

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

V zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky

a registri obyvateľovSlovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov

oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

Arpád Virág, nar. 1980, bytom Krškany

Odosielateľ:

JUDr. Erik Tóth

Súdny exekútor

Piaristická 2

949 01 Nitra

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas pracovných dní.

Zásielka uložená: 18 dní

Úradné hodiny:

Pondelok               800    -    1600

Utorok                  800    -    1600

Streda                   800    -    1700

Štvrtok                  800    -    1600

Piatok                    800    -    1400

                                                                                         Ing. Peter Kováčik

                                                                                             starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 22.03.2018

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 16:00
  Utorok: 08:00 - 16:00
  Streda: 08:00 - 17:00
  Štvrtok: 08:00 - 16:00
  Piatok: 08:00 - 14:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Kalendár zvozu odpadu

  Počasie