•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení verejnej obchodnej súťaže

 12.04.2018

OZNÁMENIE

o zrušení verejnej obchodnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj majetku obce Krškany, nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľké Krškany, zapísané na LV č.1, vedeného Okresným úradom Levice, Katastrálnym odborom

§  parc. č. 66/2 – Iná budova, súp. č. 113  o výmere 405 m2

§  parc. č. 66/3 – Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1980 m2

________________________________________________________

Vyhlasovateľ verejnej obchodnej súťaže - Obec Krškany - týmto oznamuje

zrušenie

verejnej obchodnej súťaže zo dňa 28.11.2017

v zmysle §283 zákona č. 513/1991 Zb.  a vyhlásených podmienok súťaže,

dňom 05.03.2018.

                                                                                       v.r.    Ing. Peter Kováčik

                                                                                                   starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie