•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 21.03.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na tovar, služby, stavebné práce – zákazka s nízkou hodnotou

spracovaná v zmysle  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      

Obec Krškany

Adresa:

Krškany 115

Obec (mesto):            

Krškany

PSČ:

934 01

IČO:                         

00307157

Kontaktné miesto:

Obecný úrad v Krškanoch

Kontaktná osoba:    

Ing. Peter Kováčik

Telefón/Fax:             

036/6313191

Elektronická pošta: 

obeckrskany@gmail.com

Webová adresa:  

www.krskany.sk

2. Predmet zákazky

Oprava miestnej komunikácie.

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zadávanej zákazky je obstaranie stavebných prác a služieb na opravu miestnej komunikácie

v miestnej časti Zajačia dolina-bytovky.

4. Špecifikácia

  1. Vykonanie obhliadky
  2. Vyznačenie poškodených častí miestnej komunikácie
  3. Komplexná príprava a vykonanie opráv porúch asfaltobetónom

5. Spoločný slovník obstarávania (CVP)

45233142-6 – Práce na oprave ciest               

6. Miesto dodania predmetu zákazky

Miestna časť – Zajačia dolina -Krškany

7. Opis zákazky

Oprava miestnej komunikácie v dĺžke 200 m

8. Lehota výstavby

1 mesiac

9. Ukončenie prác      

Najneskôr do 31.05.2018

10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Do 4 000.-€

11. Podmienky účasti uchádzačov

Ponuky musia obsahovať:

  • Cenovú kalkuláciu podľa bodu 4, s určením komplexných nákladov na opravu na 1 m2 bez DPH  

12. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 10.04.2018

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

  1. Najnižšia cena s DPH za 1 m2
  2. Odbornosť

14. Podmienky financovania

Formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti do 14 dní po ukončení prác a dodaní faktúry. Ukončením prác sa rozumie odovzdanie preberacieho protokolu.

15. Doručenie ponúk                                                                              

Ponuky je možné zasielať poštou v zalepenej obálke označenej „OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE-ZAJAČIA DOLINA“, alebo e-mailom na kontaktnú adresu v bode 1.

16. Výsledok obstarávania

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodávku prác a služieb.

V Krškanoch, dňa 21.03.2018

                                                                                               Ing. Peter Kováčik

                                                                                                   starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie