•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 30.04.2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na tovar, služby, stavebné práce – zákazka s nízkou hodnotou

spracovaná v zmysle  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      

Obec Krškany

Adresa:

Krškany 115

Obec (mesto):            

Krškany

PSČ:

934 01

IČO:                         

00307157

Kontaktné miesto:

Obecný úrad v Krškanoch

Kontaktná osoba:    

Ing. Peter Kováčik

Telefón/Fax:             

036/6313191

Elektronická pošta: 

obeckrskany@gmail.com

Webová adresa:  

www.krskany.sk

2. Predmet zákazky

Nákup traktorovej kosačky, vozíka-vyklápacieho, nebrzdeného, deflektora a krycej plachty.

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zadávanej zákazky je obstaranie traktorovej kosačky s príslušenstvom.

4. Špecifikácia

  1. Traktorová kosačka SECO STARJET UJ 102-24 P2
  2. Vyklápací vozík nebrzdený
  3. Deflektor Starjet D5
  4. Krycia plachta

Tovar uvedený v bode 2-4 musí byť kompatibilný s traktorovou kosačkou.

5. Spoločný slovník obstarávania (CVP)

163 11000-9  – Kosačky trávnikov, parkov a športovísk                  

6. Miesto dodania predmetu zákazky

Obec Krškany – obecný úrad

7. Opis zákazky

Traktorová kosačka a príslušenstvo na zabezpečenie kosenia a údržby verejných priestranstiev obce Krškany.

8. Dodacia lehota

Do 4 dní od vyhodnotenia cenových ponúk

9. Ukončenie dodávky

Najneskôr do 30.05.2018

10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Do 4 000.-€

11. Podmienky účasti uchádzačov

Ponuky musia obsahovať:

  • Cenovú kalkuláciu osobitne na:

-          traktorovú kosačku

-          tozík vyklápací, nebrzdený

-          deflektor

-          krycia plachta

a cenovú kalkuláciu spolu v eurách bez a s DPH  

12. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 15.05.2018

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom bez DPH

14. Podmienky financovania

Formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti do 14 dní od dodávky tovaru.

15. Doručenie ponúk                                                                              

Ponuky je možné zasielať poštou v zalepenej obálke označenej „NÁKUP TRAKTOROVEJ KOSAČKY S PRÍSLUŠENSTVOM“, alebo e-mailom na kontaktnú adresu v bode 1.

16. Výsledok obstarávania

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodávku tovaru.

Uchádzač nemôže podať žiadosť o nápravu proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou.

V Krškanoch, 30.04.2018

                                                                                               Ing. Peter Kováčik

                                                                                                    starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie