•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ

 25.05.2018

STAROSTA OBCE KRŠKANY

__________________________________________________________

                                                                                                              

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 08.06.2018 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

1.         Otvorenie

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie návrhovej komisie

4.         Výročná správa o hospodárení a Záverečný účet obce Krškany za rok 2017

5.         Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra

6.         Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018

  7.         Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Krškanoch                 

              po novele zákona o obecnom zriadení

8.         Štatút obce Krškany po novele zákona o obecnom zriadení

9.         Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce        

            Krškany v ďalšom období

10.       Rôzne

11.      Diskusia

12.      Záver

                                                                        Ing. Peter Kováčik v. r.        

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie