•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 1. zasadnutie OZ

 29.11.2018

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2018 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

1.      Otvorenie

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie návrhovej komisie

4.      Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany

          na rok 2019 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

5.      Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2019

6.      Návrh VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na mzdy  a prevádzku materskej školy

         a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2019

7.      Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva

8.      Plat starostu obce

9.      Rôzne

10.    Diskusia

11.    Záver

                                                                            Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                             

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie