•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

 28.02.2019

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                                   _________________________________________________                                                                        

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 08.03.2019 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

1.         Otvorenie

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie návrhovej komisie

4.         Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany

                      za rok 2018

5.         Správa o plnení rozpočtu obce Krškany za rok 2018 a informácia o plnení

            rozpočtu za január 2019

6.         Investičné akcie obce Krškany na rok 2019

7.         Rôzne

8.         Diskusia

9.         Záver rokovania

                                                                        Ing. Peter Kováčik v. r.                                                                             

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie