•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 13.05.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na tovar, služby, stavebné práce – zákazka s nízkou hodnotou

spracovaná v zmysle  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      

Obec Krškany

Adresa:

Krškany 115

Obec (mesto):            

Krškany

PSČ:

934 01

IČO:                         

00307157

Kontaktné miesto:

Obecný úrad v Krškanoch

Kontaktná osoba:    

Ing. Peter Kováčik

Telefón/Fax:             

036/6313191

Elektronická pošta: 

obeckrskany@gmail.com

Webová adresa:  

www.krskany.sk

2. Predmet zákazky

Rozšírenie verejného vodovodu v obci Krškany.

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zadávanej zákazky je obstaranie stavebných prác a služieb pre komplexné rozšírenie verejného vodovodu.

4. Špecifikácia

Stavebné práce a služby budú realizované podľa vypracovanej a schválenej dokumentácie. Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Krškanoch.

5. Spoločný slovník obstarávania (CVP)

45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie        

6. Miesto dodania predmetu zákazky

Obec Krškany – kat. úz. Veľké Krškany

7. Opis zákazky

Rozšírenie verejného vodovodu

8. Lehota výstavby

3 mesiace

9. Ukončenie prác      

Najneskôr do 30.09.2019

10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Do 20 000.-€

11. Podmienky účasti uchádzačov

Ponuky musia obsahovať:

  • Výpis z Obchodného a Živnostenského registra
  • Register partnerov verejného sektora
  • Cenová kalkulácia podľa vypracovanej projektovej dokumentácie

12. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 31.05.2019

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

  1. Najnižšia cena bez DPH
  2. Referencie, finančná efektívnosť a doba výstavby
  3. Dĺžka poskytnutej záruky

14. Podmienky financovania

Formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti do 14 dní po ukončení prác a dodaní faktúry. Ukončením prác sa rozumie odovzdanie preberacieho protokolu.

15. Doručenie ponúk                                                                              

Ponuky je možné zasielať poštou v zalepenej obálke označenej „ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU“, alebo e-mailom na kontaktnú adresu v bode 1.

16. Výsledok obstarávania

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na rozšírenie verejného vodovodu v obci Krškany. Uchádzači budú oboznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

V Krškanoch, 13.05.2019                                                       Ing. Peter Kováčik

                                                                                                 starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie