•  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky - A. Virág

 05.08.2019

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

     V zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

                                             

    

Arpád Virág, nar. 1980, bytom Krškany

                                               

Odosielateľ:

Okresný súd Malacky

Mierové nám. 10

901 19 Malacky

         

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas pracovných dní.

Zásielka uložená: 18 dní

        

Úradné hodiny:

Pondelok               800    -    1600

Utorok                  800    -    1600

Streda                   800    -    1700

Štvrtok                  800    -    1600

Piatok                    800    -    1400

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie