•  
  •  
  •  
  •  

Odpadové hospodárstvo

RIEŠENIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI KRŠKANY

1. ZELENÝ BIOLOGICKÝ ODPAD
→ je odpad produkovaný zo záhrad, parkov, lúk, okrasných trávnikov 


                           ←      ZELENÝ BIOLOGICKÝ ODPAD 
                                                 (DOMÁCNOSTI)
                ↓

ODVOZ NA SKLÁDKU                                               KOMPOSTOVANIE 
       (HNOJISKO)                                                            (NA SKLÁDKE)

                ↓                                                                                   ↑ 
                         →                SPRACOVANIE                → 
                               (ŠTIEPKOVANIE NA SKLÁDKE)   

2. KOMUNÁLNY ODPAD
→je odpad, ktorý je produkovaný domácnostiami a odpad, ktorý sa svojím zložením
podobá odpadu z domácnosti
→ vývoz komunálneho odpadu - každý párny týždeň v mesiaci

3. SEPAROVANÝ ODPAD
→PLAST →ÁNO - PET fľaše z nápojov, nádoby zo šampónov, aviváží a pracích prostriedkov,
čistá fólia /iné ako stlačené fľaše bez vrchnákov nebudú predmetom vývozu!!/
                 →NIE - znečistené plasty, linoleum, guma, molitan

→ SKLO → ÁNO - predmety a črepy z bieleho a farebného skla 
                 → NIE - vrchnáky, porcelán, zrkadlá, drôtované sklo
→ vývoz separovaného odpadu - posledný párny týždeň v mesiaci

4. PAPIER
→ ÁNO - noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, kartónové obaly
→ NIE - vrstvené obaly, umelohmotné obaly, kopírovací papier, mastný a znečistený papier
→ zber papiera - august, november 2011 /zabezpečí obecný úrad/

5. STAVEBNÝ ODPAD
→je odpad, ktorý vzniká v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác
ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb 

OBČAN JE ZODPOVEDNÝ ZA LIKVIDÁCIU STAVEBNÉHO ODPADU VÝVOZOM NA SKLÁDKU,
URČENÚ NA TENTO DRUH ODPADU! 


6. NEBEZPEČNÝ ODPAD

→ je odpad, ktorý predstavuje podstatné alebo potenciálne hrozby pre verejné zdravie
alebo životné prostredie

→ Sem patrí:
» Farby a rozpúšťadlá
» Automobilový priemysel odpady (použité motorové oleje , nemrznúca zmes , ai)
» Pesticídy ( insekticídy , herbicídy , fungicídy , atď)
» Ortuť -obsahovať odpady ( teplomery , spínače , žiarivkové osvetlenie , atď)
» Elektroniku ( počítače , televízory , mobilné telefóny )
» Aerosóly / fliaš s propánom
» Žeraviny / Čistiace prostriedky
» Chladivo -obsahujúce spotrebiče
» Niektoré špeciálne batérie (napr. lítium, nikel a kadmium, alebo tlačidlo batérií)
» Munícia
» Rádioaktívny odpad (niektoré domáce detektory dymu )
→ zber nebezpečného odpadu - 1x ročne /zabezpečí obecný úrad/
→NEBEZPEČNÝ ODPAD JE ZAKÁZANÉ VYHADZOVAŤ DO ODPADOVÝCH NÁDOB A KONTAJNEROV!

7. VÝVOZ ŽUMPY
→ vývoz žúmp si občania zabezpečia samostatne
Upozorňujeme, že občania musia vedieť zdokladovať celoročný vývoz žúmp!!!

OBECNÝ ÚRAD NEZABEZPEČUJE ZBER GÚM A PNEUMATÍK !


Zároveň Vás upozorňujeme na dodržiavanie prijatých zásad riešenia odpadového
hospodástva v obci Krškany. V prípade ich porušenia bude obec postupovať v zmysle zákona
č. 223/2001 o odpadoch, zákona č. 91/2011 o obaloch a následných vyhláškach a nariadeniach
Ministerstva životného prostredia!


V Krškanoch dňa 10.06.2011                                                       Ing. Peter Kováčik
                                                                                                               starosta obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie