Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

O Z N Á M E N I E o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - ARPA, s.r.o.

 13.01.2021

OBEC   KRŠKANY

Krškany č. 115, 934 01 Levice 1

Spoločný obecný úrad, 934 01 Levice, ul. Sv. Michala 4

 Č. j.: 65/2020                                                                                              Krškany, dňa  12.01.2021

Evid. č.: 215/2020-Gál.

 -Verejná  vyhláška-

O Z N Á M E N I E

 o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Navrhovateľ   :           ARPA, s.r.o.,    IČO: 45 941 530

so sídlom        :           Senická 626/4, 031 04 Liptovský Mikuláš

štatutárny zástupca :   Bc. Radovan Jakubko

podal dňa 26.02.2020 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

„Telekomunikačná sieť Kalinčiakovo – Veľké Krškany“

    

Líniová stavba optickej verejnej elektronickej telekomunikačnej siete sa rieši v obci Levice - Krškany, cez dve katastrálne územia – Kalinčiakovo a Veľké Krškany. Cieľom stavby je vybudovanie univerzálnej telekomunikačnej prístupovej siete spoločnosti ARPA, s.r.o.a to za účelom skvalitnenia poskytovaných multifunkčných telekomunikačných služieb pre prenos hlasu, pripojenia na vysokorýchlostný internet a digitálnu televíziu, pre pripojenie objektov rôzneho využitia (verejná, štátna správa, rodinné a bytové domy ...). Trasa optického kábla prechádza :

obec Levice, kat. územie Kalinčiakovo, po pozemkoch :

- parcely registra C čísla – 394, 1311 (E-KN: 100/1, 103)

v obci Krškany, kat. územie Veľké Krškany, po pozemkoch :

- parcely registra C čísla – 798, 799, 800/1 (E-KN: 800/7, 800/6, 800/5, 800/4, 800/3, 800/2, 800/1) 116/1, 116/2, 115/2, 117, 118, 793/2 (E-KN: 793), 792/57 (E-KN: 792/20).

Uvedeným dňom bolo územné konanie začaté.

Obec Krškany, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a  všetkým účastníkom konania a  súčasne

n a r i a ď u j e

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie  na deň :

2. februára 2021 o 09.30 hod.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade v Leviciach, ul. Sv. Michala 4, Levice /objekt Hotela Atóm, III. poschodie bloku 2C, č. dverí 315/.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. Na neskôr podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

            Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote (§ 36 ods. 3 stavebného zákona) neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Do podkladov pre rozhodnutie je možné nahliadnuť na tunajšom stavebnom úrade a na Spoločnom obecnom úrade, ul. Sv. Michala 4, Levice /objekt Hotela Atóm, III. poschodie bloku 2C, č. dverí 315/, pred dňom ústneho pojednávania a  pri ústnom pojednávaní.

            Stavebný úrad oznamuje začatie územného konania aj verejnou vyhláškou podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona.

        

Ing. Peter KOVÁČIK

                                                                                                           starosta obce  

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie