Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 01.04.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na tovar, služby, stavebné práce – zákazka s nízkou hodnotou

spracovaná v zmysle  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      

Obec Krškany

Adresa:

Krškany 115

Obec (mesto):            

Krškany

PSČ:

934 01

IČO:                         

00307157

Kontaktné miesto:

Obecný úrad v Krškanoch

Kontaktná osoba:    

Ing. Peter Kováčik

Telefón/Fax:             

036/6313191

Elektronická pošta: 

obeckrskany@gmail.com

Webová adresa:  

www.krskany.sk

2. Predmet zákazky

Vybudovanie chodníkov na cintoríne v Krškanoch - časť Malé Krškany.

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zadávanej zákazky je obstaranie stavebných prác a služieb na komplexné vybudovanie chodníkov.

4. Špecifikácia

 1. Zameranie
 2. Zemné práce – odstránenie krytu /tráva, zemina/
 3. Vybudovanie lôžka – podklad, podsyp, zhutnenie,.......
 4. Osadenie parkového obrubníka SEMERLOCK 100x5x20-sivý do betónového lôžka
 5. Dlažba SEMERLOCK 6 cm – sivá, alebo ekvivalent
 6. Ostatné konštrukcie a práce, prípadné presuny hmôt  a pod.

5. Spoločný slovník obstarávania (CVP)

45233161-5 – Stavebné práce na stavbe chodníkov              

6. Miesto dodania predmetu zákazky

Cintorín – Krškany, Malé Krškany

7. Opis zákazky

Vybudovanie chodníkov a ostatných plôch:

Celkom: 150 m2

8. Lehota výstavby

1 mesiac

9. Ukončenie prác      

Najneskôr do 31.05.2019

10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Do 8 000.-€

11. Podmienky účasti uchádzačov

Ponuky musia obsahovať:

 • Výpis z Obchodného a Živnostenského registra
 • Register partnerov verejného sektora
 • Cenová kalkulácia podľa bodu 4-Špecifikácia s určením ceny, ktorá obsahuje komplexné náklady na vybudovanie 1 m2 chodníka

12. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 15.04.2019

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 1. Najnižšia cena s DPH za 1 m2
 2. Referencie
 3. Dĺžka poskytnutej záruky

14. Podmienky financovania

Formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti do 14 dní po ukončení prác a dodaní faktúry. Ukončením prác sa rozumie odovzdanie preberacieho protokolu.

15. Doručenie ponúk                                                                              

Ponuky je možné zasielať poštou v zalepenej obálke označenej „CHODNÍKY-CENOVÁ PONUKA“, alebo e-mailom na kontaktnú adresu v bode 1.

16. Výsledok obstarávania

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodávku prác a služieb. Uchádzači budú oboznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

V Krškanoch, 01.04.2019

                                                                                               Ing. Peter Kováčik

                                                                                                   starosta obce


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie