Zmenšiť textZväčšiť text

Všeobecné záväzné nariadenia

  VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany
  VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
  VZN č. 1/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Krškany
  VZN č. 3/2015 o o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2016
  VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
  VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krškany
  VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy...
  VZN č. 1/2014 o chove, vodení a držaní psov na území obce Krškany
  VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok a o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na území obce Krškany
  VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských....
  VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
  VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2012
  VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN č. 4/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Zariadení školského stravovania pri MŠ v Krškanoch
  VZN č. 3/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu obcou Krškany
  VZN č. 2/2011 o chove a držaní včiel v katastrálnom území Veľké a Malé Krškany
  VZN 2/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady