Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 19.11.2019

STAROSTA OBCE KRŠKANY

                                                                                                                     

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 04.12.2019 o 18:30 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany

            na rok 2020 a Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

 1. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2020
 2. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
 3. Návrh VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy  a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2020
 4. Rôzne
 5. Diskusia
 6. Záver

                                                                            Ing. Peter Kováčik                                                                          


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie