Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Zápis detí do Materskej školy Krškany na šk. rok 2020/2021

 14.05.2020

Termín a postup pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

do MŠ Krškany

 pre školský rok 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať bezkontaktne, bez osobnej prítomnosti detí v termíne mesiac máj 2020:

 1. elektronicky, na e-mailovú adresu materskej školy  mskrskany@hotmail.com
 2. poštou alebo iným bezkontaktným spôsobom (napr. do schránky materskej školy).

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť TU, alebo na Facebooku skupina Materská škola Krškany.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nemusí obsahovať potvrdenie od lekára

 • ak do času vydania rozhodnutia o prijatí zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bude dieťa prijímané len na adaptačný pobyt;
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ak zákonný zástupca dieťaťa dodatočne nepredloží potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

  

Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle §3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 Z. z. zostávajú nezmenené.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude oznámené zákonným zástupcom do 30. 6. 2020.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v Materskej škole Krškany 158

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

Ak ide o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V zmysle § 59 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole budú prijímať

 • spravidla deti od troch do šiestich rokov ich veku,
 • deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

V zmysle § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
 • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ:

 Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností konkrétnej materskej školy.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

 • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole aj v školskom roku 2020/2021.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 30.06.2020.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie