Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce

 27.05.2021

OBEC KRŠKANY
zastúpená starostom obce Ing. Petrom Kováčikom

z v e r e j ň u j e

podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 
zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Krškany z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Predmet nájmu:
parc. č. 139/1 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 859 m2
parc. č. 139/2 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 148 m2
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľké Krškany.
Nájomca: 
Jaroslav Tóth, Čankov 129, 934 01 Levice

Dôvod prípadu osobitného zreťeľa:
nevyužitý pozemok, ktorý sa nachádza v blízkosti nehnuteľnosti, kde žiadateľ
parkuje svoje vozidlá pri miestnej komunikácii, žiadateľ zabezpečí jeho údržbu
ako aj bezpečné parkovanie vozidiel


V Krškanoch, 27.05.2021

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie