Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch

 09.05.2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na tovar, služby, stavebné práce – zákazka s nízkou hodnotou

spracovaná v zmysle  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      

Obec Krškany

Adresa:

Krškany 115

Obec (mesto):            

Krškany

PSČ:

934 01

IČO:                         

00307157

Kontaktné miesto:

Obecný úrad v Krškanoch

Kontaktná osoba:    

Ing. Peter Kováčik

Telefón/Fax:             

036/6313191

Elektronická pošta: 

obeckrskany@gmail.com

Webová adresa:  

www.krskany.sk

2. Predmet zákazky

Rekonštrukcia vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch.

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom zadávanej zákazky je obstaranie stavebných prác a služieb na rekonštrukciu vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch.

4. Špecifikácia

Stavebné práce a služby budú realizované v nasledovnej štruktúre:

P.č.

Popis prác

Množstvo

Cena/materiál

Cena/práca

1.

Maľovanie vnútornej omietky

466 m2

2.

Elektroinštalácia

 • výmena existujúcej siete

3.

Schody, interiér - dlažba

65 m2 / 70 m2

4.

Sanita

 • komplexná výmena zariadení WC
 • umývadlo
 • ohrievač vody

5.

Obklad WC

22 m2

6.

Výmena dverí a zárubní

6 ks/2 ks

7.

Stena PORFIX

20 m2

Celkové náklady:                 

5. Spoločný slovník obstarávania (CVP)

45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc

6. Miesto dodania predmetu zákazky

Obec Krškany – kat. úz. Malé Krškany, parc. č. 562/2, 562/3

7. Opis zákazky

Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch.

8. Lehota výstavby

2 mesiace

9. Ukončenie prác      

Najneskôr do 30.07.2022

10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

18 000.-€ bez DPH

11. Podmienky účasti uchádzačov

Ponuky musia obsahovať:

 • Výpis z Obchodného a Živnostenského registra
 • Register partnerov verejného sektora
 • Cenová kalkulácia podľa parametrov uvedených v časti 4. – Špecifikácia.

12. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 20.05.2022.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 1. Najnižšia cena bez DPH
 2. Referencie, finančná efektívnosť a doba výstavby
 3. Dĺžka poskytnutej záruky

14. Podmienky financovania

Formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti do 14 dní po ukončení prác a dodaní faktúry s možnosťou poskytnutia zálohy na nákup stavebného materiálu max. do výšky 60% z celkových rozpočtových nákladov stavby. Ukončením prác sa rozumie odovzdanie preberacieho protokolu.

15. Doručenie ponúk                                                                              

Ponuky je potrebné doručiť osobne, príp. poštou písomne na adresu: Obecný úrad Krškany, Malé Krškany 115, 934 01 Levice.

16. Výsledok obstarávania

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na rekonštrukciu vnútorných priestorov požiarnej zbrojnice v Krškanoch.

V Krškanoch,  09.05.2022

                                                                                               Ing. Peter Kováčik

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce Krškany

Dňa: 09.05.2022


Úradné hodiny

Pondelok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Utorok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:30         13:00 - 17:00
Štvrtok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:30         13:00 - 14:00   

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie