Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 10.06.2022

STAROSTA OBCE KRŠKANY

__________________________________________________________________

                                                                                                                   

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2022 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

1.         Otvorenie

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie návrhovej komisie

4.         Správa nezávislého audítora a stanovisko hlavného kontrolóra

5.         Výročná správa o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany za rok 2021

             a návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce  Krškany

             v ďalšom období

6.        Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2022

7.        Komunálne voľby 2022

8.        Informácia o priebehu verejného obstarávania „Modernizácia systému

           verejného osvetlenia v obci Krškany“

9.        Ponuka na odkúpenie obecného pozemku – J. Rojko

10.     Rôzne

11.     Diskusia

12.     Záver

                                                                  Ing. Peter Kováčik v. r.                            

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie