Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 01.07.2022

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle uznesenia č. 7/16/2022 Obecného zastupiteľstva v Krškanoch zo dňa 14.06.2022

Obec Krškany v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p 

zverejňuje zámer predaja obecného pozemku parcela reg. „E“ č. 344 – druh pozemku orná pôda o výmere 23 437 m2 ,

nachádzajúcej sa v kat. území Veľké Krškany spôsobom hodného osobitného zreteľa,

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Budúci nadobúdateľ: Ing. Juraj Rojko, Javorová 10, 949 01 Nitra, v podiele 1/1

Kúpna cena: 27 944 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa: Nadobúdateľ dlhodobo užíva nehnuteľnosť na základe Zmluvy o nájme pozemku

zo dňa 26.09.2011 ako sad, na ktorom vysadil 700 ks ovocných stromov. Pozemok sa nachádza v odľahlej časti obce,

nie je vhodný na iné využitie.


Zverejnené dňa: 01.07.2022

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 14:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie