Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ v Krškanoch

 09.12.2022

STAROSTKA OBCE KRŠKANY

                                        ____________________________________________________________________

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2022 o 17:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany na rok 2023, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 a Správa o výsledku kontrol
 5. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2023
 6. Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na mzdy  a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2023
 7. Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
 8. Schválenie inventarizačnej komisie na rok 2023
 9. Príspevok pri narodení dieťaťa - návrh
 10. Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby rodinného domu – L. Pavlovič, A. Pavlovičová
 11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – L. Bogár
 12. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – B. Bodi
 13. Žiadosť o dotáciu – Farnosť Krškany
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver

                                                                            

                                                                         Mgr. Gabriela Agárdyová, v.r.

                                                                                 starostka obce                                                                            

1 2 ... 36

Úradné hodiny

Pondelok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Utorok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:30         13:00 - 17:00
Štvrtok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:30         13:00 - 14:00   

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie