Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  •  
  •  
  •  
  •  

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany
VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
VZN č. 1/2016 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Krškany
VZN č. 3/2015 o o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2016
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krškany
VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy...
VZN č. 1/2014 o chove, vodení a držaní psov na území obce Krškany
VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd, o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok a o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku na území obce Krškany
VZN č. 3/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských....
VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2012
VZN č. 5/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 4/2011 o výške príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Zariadení školského stravovania pri MŠ v Krškanoch
VZN č. 3/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za poskytovanú opatrovateľskú službu obcou Krškany
VZN č. 2/2011 o chove a držaní včiel v katastrálnom území Veľké a Malé Krškany
VZN 2/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Úradné hodiny

Pondelok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Utorok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Streda:  8:00 - 12:30         13:00 - 17:00
Štvrtok:  8:00 - 12:30         13:00 - 16:00
Piatok:  8:00 - 12:30         13:00 - 14:00   

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Počasie