Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Frtús

 25.01.2023

Verejná vyhláška

 

 

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

 

 

     V zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

                                             

    

Jozef Frtús, nar. 1994, bytom Krškany

                                               

 

Odosielateľ:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Cintorínska 5

949 01 Nitra

         

 

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas pracovných dní.

 

Zásielka uložená: 18 dní

        

Úradné hodiny:

 

Pondelok               800    -    1600

Utorok                  800    -    1600

Streda                   800    -    1700

Štvrtok                  800    -    1600

Piatok                    800    -    1400


Zoznam aktualít: