Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o uložení zásielky - P. Ješko, K. Ješko

 11.06.2024

Verejná vyhláška

 

 

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

 

     V zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

                                             

Peter Ješko, bytom Krškany

Kevin Ješko, bytom Krškany

                                               

Odosielateľ:

OR PZ Levice

Sv. Michala č. 35

934 03 Levice

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas úradných hodín.

 

Zásielka uložená do: 25.06.2024

  

Vyvesené dňa: 07.06.2024

Zvesené dňa: 26.06.2024


Zoznam aktualít: