Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o uložení zásielky - L. Révay

 04.09.2023

Verejná vyhláška

 

 

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

 

     V zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

                                             

Lukáš Révay, nar. 1986, bytom Krškany

                                               

Odosielateľ:

Sociálna poisťovňa

pobočka Levice

Ul. sv. Michala 4

934 71 Levice

 

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas úradných hodín.

 

Zásielka uložená do: 22.09.2023

  

Vyvesené dňa: 04.09.2023

Zvesené dňa: 23.09.2023


Zoznam aktualít: