Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o uložení zásielky - L. Révay

 02.03.2023

Verejná vyhláška

 

 

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

 

     V zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

                                             

Lukáš Révay, nar. 1986, bytom Krškany

                                               

Odosielateľ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

pobočka Komárno

Malá Jarková 18

945 01 Komárno

         

 

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas úradných hodín.

 

Zásielka uložená: 18 dní

Vyvesené dňa: 02.03.2023

Zvesené dňa: 20.03.2023        

 

 


Zoznam aktualít: