Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o uložení zásielky - T. Ilčík

 16.04.2024

Verejná vyhláška

 

 

O z n á m e n i e  o  u l o ž e n í  z á s i e l k y

 

     V zmysle §5 Zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie úradnej zásielky do vlastných rúk adresátovi:

                                             

Tomáš Ilčík, bytom Krškany

                                               

Odosielateľ:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice

Ľ. Štúra 53

934 01 Levice

 

Zásielku si je možné prevziať na Obecnom úrade v Krškanoch počas úradných hodín.

 

Zásielka uložená do: 06.05.2024

  

Vyvesené dňa: 16.04.2024

Zvesené dňa: 06.05.2024


Zoznam aktualít: