Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch

 10.03.2023

STAROSTKA OBCE KRŠKANY


                                                                                      

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 15.03.2023 o 17:30 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

  1.    Otvorenie
  2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3.    Schválenie návrhovej komisie
  4.    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany za rok 2022
  5.    Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Krškanoch
  6.    Príspevok obce na donášku stravy pre starobných dôchodcov
  7.    Žiadosť o odpustenie poplatku za TKO-odstránenie tvrdosti zákona – p. Marko    
  8.    Rôzne
  9.    Diskusia
  10.    Záver rokovania

                                                                        Mgr. Gabriela Agárdyová v. r. 

                                                                                                starostka obce                                                              


Zoznam aktualít: