Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 4. zasadnutie OZ v Krškanoch

 07.09.2023

STAROSTKA OBCE KRŠKANY

     _________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2023 o 17:30 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.   Otvorenie
 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.   Schválenie návrhovej komisie
 4.   Kontrola uznesení
 5.   Plnenie rozpočtu k 30.06.2023
 6.   Zásady hospodárenia
 7.   VZN č. 2/2023 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
 8.   Ponuka na odpredaj poľnohospodárskych pozemkov – Translog Slovakia a.s.
 9.   Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku obce Krškany – J. Kupčová
 10.   Žiadosť o vysporiadanie pozemku pred nehnuteľnosťou – M.  Lomjanská
 11.   Žiadosť o súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy – M. Janeček a manž.
 12.   Rôzne
 13.   Diskusia
 14.   Záver

                                                                      Mgr. Gabriela Agárdyová v.r.

                                                                                    starostka obce                                                             


Zoznam aktualít: