Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 5. zasadnutie OZ v Krškanoch

 23.10.2023

STAROSTKA OBCE KRŠKANY
               ________________________________________________________________________________                                                     
POZVÁNKA

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
z v o l á v a m
5. (mimoriadne) zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,
ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2023 o 17:30 hod.
v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:
1.      Otvorenie
2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.      Schválenie návrhovej komisie
4.      Odpredaj pozemkov-Poľnohospodárska pôda
5.      Rôzne
6.      Diskusia
7.      Záver


                                                                                Mgr. Gabriela Agárdyová v.r.
                                                                                          starostka obce


Zoznam aktualít: