Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 6. zasadnutie OZ v Krškanoch

 07.12.2023

STAROSTKA OBCE KRŠKANY

_________________________________________________________________________________________

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2023 o 17:30 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky dotácie na mzdy  a prevádzku materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce Krškany na rok 2024
 5. Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Krškany
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Krškany

na rok 2024, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024 a Správa o výsledku kontrol

 1. Návrh rozpočtu obce Krškany na rok 2024
 2. Schválenie inventarizačnej komisie na rok 2024
 3. Žiadosť – predaj pozemku na základe znaleckého posudku - B. Bodi
 4. Žiadosť – P. Horniak a manželka
 5. Žiadosť – J. Števko
 6. Žiadosť – vyňatie – M. Janeček
 7. Otvorenie Územného plánu obce Krškany
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

                                                                           

                                              Mgr. Gabriela Agárdyová

                                                    starostka obce                                                                            


Zoznam aktualít: