Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 7. zasadnutie OZ v Krškanoch

 06.03.2024

STAROSTKA OBCE KRŠKANY

       __________________________________________________________________________________

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 13.03.2024 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.    Otvorenie rokovania
 2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.    Schválenie návrhovej komisie
 4.    Kontrola plnenia uznesení
 5.    Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krškany

          za rok 2023, Správa o výsledku kontrol

 1.    Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krškany - návrh
 2.    Územný plán obce Krškany, Zmeny a doplnky č. 2    
 3.    Návrh VZN č. 1/2024 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce  

   Krškany

 1.    Rôzne, Interpelácia poslancov OZ
 2.    Diskusia
 3.    Záver rokovania

                                                                        Mgr. Gabriela Agárdyová v. r. 

                                                                                                 starostka obce                         


Zoznam aktualít: