Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 8. zasadnutie OZ

 10.06.2024

STAROSTKA OBCE KRŠKANY

              _____________________________________________________________________________                                                                                                       

POZVÁNKA

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

z v o l á v a m

8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krškanoch,

ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2024 o 18:00 hod.

v kultúrnom dome v Krškanoch

Program:

 1.   Otvorenie rokovania
 2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3.   Schválenie návrhovej komisie
 4.   Kontrola plnenia uznesení
 5.   Správa nezávislého audítora a Stanovisko hlavného kontrolóra
 6.   Výročná správa o hospodárení, Záverečný účet obce Krškany za rok 2023 a     

 návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce  

 Krškany v ďalšom období

 1.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
 2.   Voľba hlavného kontrolóra obce Krškany
 3.   Schválenie spolufinancovania rekonštrukcie miestnych komunikácií
 4.    Návrh ÚP obce Krškany,  Zmeny a doplnky č. 2
 5.    Rôzne, Interpelácia poslancov OZ
 6.    Diskusia
 7.    Záver rokovania

                                                                        Mgr. Gabriela Agárdyová v. r. 

                                                                                                 starostka obce                                                              


Zoznam aktualít: