Zmenšiť textZväčšiť text

Zápis detí do MŠ Krškany

 20.04.2023

Materská škola Krškany

_______________________________________________________________

Termín a postup pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie

V dňoch 22.05. - 26.05. 2023 sa uskutoční

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

na školský rok 2023/2024

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

v Materskej škole Krškany 158

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje  údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná. Na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Spolu so žiadosťou zákonní zástupcovia podávajú aj písomné vyhlásenie.

V zmysle § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a je pre nich predprimárne vzdelávanie povinné
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ:

Počet detí, ktoré môžu byť do materskej školy prijaté, závisí od kapacitných možností materskej školy.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať:

  • súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v našej materskej škole aj v školskom roku 2023/2024
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Krškany
  • deti, ktoré dovŕšili tretí rok veku ( od najstaršieho po najmladšie – od 5, 4, 3 ).

Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť z webovej stránky obce Krškany, alebo prevziať osobne dňa 22.05. 2023 v Materskej škole Krškany.

Tel.kontakt: 0366319548.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka materskej školy najneskôr do 15.06. 2023.


Zoznam aktualít: